Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat

A 2011. évi CXII.tv. 20. §- a szerint tájékoztatjuk Önt Adatkezelési Szabályainkról.

Szolgáltató neve: Max-Ad Kft.

székhely: 2176 Erdőkürt, Táncsics út 39/A.

adószám: 23730203-2-12

cégjegyzék szám: 12-09-009327

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73157/2014

képviselő: Czellér Zsanett ügyvezető,

mint megbízott (továbbiakban: megbízott) a jelen Adatkezelési Szabályzatot alkalmazza az Ön adataival kapcsolatban.

Ha Ön természetes személy, akkor a 2011 évi CXII.tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek betartását vállaljuk.

Az Adatkezelési Szabályzat Önre is vonatkozik, ha

• a www.maxad.hu weboldal tartalmát bármilyen eszközzel letölti, megjeleníti, felhasználja

• a Max-Ad Kft.-vel szerződik,

• a Max-Ad Kft.-vel személyesen vagy távközlési eszközön keresztül kommunikál.

1. Az adatkezelés célja és jogalapja :

A weboldal használata, a velünk folytatott telefonos, személyes és elektronikus kommunikáció és szerződéskötés során Ön olyan adatokat ad meg, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 3.§ 2. pontja alapján személyes adatoknak minősülnek. Az adatok megadása önkéntes, az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Max-Ad Kft. által kezelt adatok: magánszemély esetén név, lakcím, anyja neve, születési hely és idő, személyi igazolvány és adószám, bankszámlaszám, valamint weboldal címek, kulcsszavak, termék és márkanevek, hirdetési szövegek, link szövegek, weboldal látogatottsági adatok, aláírás másolat, telefonbeszélgetésről készített hangfelvétel, ügyfélszolgálati irodában készített kép és hangfelvétel.

Az Ön önkéntes hozzájárulása alapján megadott személyes adatait a Max-Ad Kft. szerződéses ajánlat küldés, elektronikus szolgáltatás nyilvántartás, minőség ellenőrzés és javítás, a szerződések megállapodás szerinti teljesítése, követeléskezelés, jogorvoslati eljárásban szolgáltatott bizonyíték, valamint pénzügyi nyilvántartás érdekében tartja nyilván és kezeli.

2. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személye, az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok kezelője az online marketinggel foglalkozó Max-Ad Kft. Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás nyújtására szóló szerződés időtartama, de legalább a szerződéskötést megelőző tájékoztatástól számított két év. Ez az időpont meghosszabbodhat, amennyiben ezt a szerződésben írt jogok és kötelezettségek teljesítése, illetve más jogszabály szükségessé teszi. Ezt követően az adatkezelő köteles az Ön személyes adatait törölni. Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket is megtenni, illetve azokat az eljárási szabályokat kialakítani, amelyek az adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3. Az adatok elérhetősége, helyesbítése, töröltetése:

A szerződéskötéskor megadott adatait Ön e-mailben, levélben vagy faxon bármikor helyesbíttetheti, illetve töröltetheti, zároltathatja az adatkezelőnél. A Max-Ad Kft. mint adatkezelő vállalja, hogy a változásokat és a regisztráció törlését az átvételt követő egy munkanapon belül teljesíti azzal, hogy függőben levő vita esetén a személyes adatokat (például a telefonbeszélgetésről készült hangfelvételt) a szerződések megállapodás szerinti teljesítése, követeléskezelés, jogorvoslati eljárásban való szolgáltatott bizonyíték céljára jogosult felhasználni és nem köteles megsemmisíteni.

4. Adatok továbbítása:

Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Max-Ad Kft. a vele munkaviszonyban álló munkatársának továbbítsa a szerződés teljesítése érdekében, aki az adatokat kizárólag a szerződéssel összefüggésben használhatja fel. Ön továbbá hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az adatkezelővel jogviszonyban álló társaságoknak, továbbá a bíróságoknak, hatóságoknak továbbítsuk a szerződésnek az Ön részéről történő súlyos megszegése esetén, különös tekintettel a jogszabályok megszegése esetén, késedelmes, vagy nem fizetés esetén, valamint, ha a vonatkozó jogszabályok betartásával kapcsolatosan jogerős közigazgatási hatósági elmarasztalás történik.

5. Jogorvoslati lehetőségek:

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival, kifogásaival fordulhat közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Fentiek sikertelensége esetén bírósági jogorvoslatért a Fővárosi Törvényszékhez, illetve választása szerint a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti Törvényszékhez fordulhat, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. (www.naih.hu) Adatvédelmi jogsértés esetén Ön az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre is bejelentést tehet.

6. A www.maxad.hu oldal használatának feltételei:

A weboldal használatával a jelen Adatkezelési Szabályzatban leírt feltételek automatikusan elfogadottaknak tekintendők, ezért kérjük, hogy azokat figyelmesen tanulmányozza át. Ügyfélszolgálatunk az (1) 788-4380-as telefonszámon munkanapokon 8:00-16:00 között készséggel ad felvilágosítást az alábbiakban leírt technikai fogalmak jobb megértéséhez.

• Szervereink által rögzített információk:

Szervereink a weblapra történő belépéskor automatikusan regisztrálják za Ön IP-címét, az Ön által használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az IP-cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

• Cookie-k:

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosító fájlt, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. Ennek megtörténtéről Ön az üzemeltetőtől nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a felhasználók technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatásaink működtetését szolgálják, azokat más célra nem vesszük igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása – amelynek pontos módjáról böngészőjének útmutatója ad eligazítást - szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban a weblap személyre szabható szolgáltatásait igénybe venni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges.

• Spamming, elektronikus reklám levelek:

Az Ön egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag az Ön által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat az Ön előzetes írásbeli engedélye nélkül (a jelen Adatkezelési Szabályzatban előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Fenntartjuk annak jogát, hogy tájékoztató anyagokat küldjön azon felhasználóinak, akik az ilyen információk küldéséhez hozzájárultak. Az ilyen jellegű elektronikus levelek addig továbbíthatók, ameddig Ön kifejezetten nem tiltakozik ellenük, megtiltva további anyagok küldését.

• A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (például értékesítés, vagy nyereményjáték). Adatokat kizárólag a az Ön által előzetesen jóváhagyott, vagy a törvényekben meghatározott (NAV-értesítés, adónyilvántartás) célra veszünk igénybe, azokat (a jelen Adatkezelési Szabályzatban előírtaktól eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

• Linkek

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amelyek más szolgáltatók weboldalaira vezetnek. Ezen oldalak tartalmáért, azok adat- és információvédelmi gyakorlatáért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

• A felelősség kizárása

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

• Szerzői jogok

A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában a Max-Ad Kft. szellemi alkotása, mely így csak bizonyos törvényi korlátok között használható fel. A weboldalon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más Internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A weboldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet.

• Előforduló hibák

A honlapon megjelenített információk (ideértve a megjelölt díjakat is) kizárólag tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre, azok pontosságáért illetve naprakész mivoltáért a Max-Ad Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: munkanapokon 9:00-16:00 között telefonon: (1) 788-4380 faxon: (1) 799-8629 email: info kukac maxad pont hu